Õppemaks

You are here:

Õppemaks ja pilliüür

Huviharidus on kallis ning praegusel hetkel ei toeta selle võimaldamist ka riik. Sellest tulenevalt katab kõik kooli kulud kas omavalitsus või lapsevanem. Viimsi Muusikakooli õpilaskoha maksumusest hüvitab lapsevanem läbi õppetasu keskmiselt 12%, ülejäänud 88% kaetakse Viimsi valla eelarvest. Huvikooli pidamisega investeerib Viimsi vald lapse tulevikku ning teadvustab ja peab oluliseks noorsootööd ning haridust tervikuna.

Õppetasu

Õppetasu makstakse terve õppeperioodi eest (september kuni mai). Õppetasu on kohatasu, see tähendab, et ärajäänud tundide eest õppetasu ei vähendata (koolivaheajad, riigipühad jms). Suvisel koolivaheajal õppetasu ei arvestata. Õppetasu ja pilliüür tuleb maksta Viimsi Vallavalitsuse arvele vastavalt raamatupidamisest laekunud arvele.

Viimsi Vallavalitsuse 22.11.2023 korralduse nr 371 alusel on Viimsi Muusikakooli ühe kuu õppetasu järgmine:

Huviringi
nimetus

1. jaanuari seisuga on õppur ja tema mõlemad vanemad või üksikvanem
rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla või Tallinna elanikud

1. jaanuari seisuga on õppur ja tema üks vanem rahvastikuregistri andmetel
Viimsi valla elanik

Õppur ja tema vanemad ei ole 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud

eelkool

29

58

597

eelkool
pillitunniga

59

118

597

põhiõpe

70

140

597

huvi-
ja vabaõpe ning lisa-aasta (põhi- või huviõppekava lõpetanule)

60

120

597

pillirent

5

7

10

täiskasvanud
õppuri huviring (individuaaltund)

 

150

597

orkestris
ja/või ansambli liikmena osalemine muusikakooli lõpetanule

0

0

0

*Üksikvanem Viimsi valla mõistes on isik, kelle lapse sünniaktis või rahvastikuregistrisse kantud perekonnaseisuandmetes puudub kanne isa kohta ja kellel on õigus riiklikult üksikvanema lapse toetusele või kelle lapse teine vanem on surnud, samuti need lapsevanemad, kes tõendavad vastavate andmete ja dokumentidega, et kasvatavad last teisest vanemast lahkumineku tõttu üksinda (elatisraha või ainuhooldusõigus).

* Pillirenti tasuvad need õpilased, kes kasutavad Viimsi Muusikakooli poolt väljalaenutatud pille. Muusikainstrumendi rentimise kohta sõlmitakse kooli ja kasutaja vahel leping. Pillirendi tasu lisatakse õppemaksule igakuiselt (k.a suvekuudel), mil pill on kasutusel.

Õppetasu soodustus 

Õppetasu soodustuse saab õppur, kes vastab järgmistele tingimustele:

1) perest õpib põhi- või süvaõppes ühes või erinevates huvikoolides kaks või enam õppurit;

2) õppur, pere lapsed ja mõlemad vanemad või üksikvanem on rahvastikuregistri andmetel jooksva aasta 1. jaanuari seisuga Viimsi valla elanikud;

3) õppuri vanem või täisealine õppur ise on andnud nõusoleku Viimsi valla haridusteenuste haldamise infosüsteemis ARNO käesoleva korra eesmärgil isikuandmeid töödelda.

Õppetasu soodustus Viimsi Vallavalitsuse kehtestatud õppetasust on:

1) 10% pere vanuselt teisele õppurile;

2) 30% pere vanuselt kolmandale õppurile;

3) 50% pere vanuselt neljandale õppurile.

Õppetasu soodustus kehtib ainult ühele õppekavale, kuhu õppur esimesena õppima asus kuni soodustuse tingimuste äralangemiseni.

Õppetasu soodustust ei rakendata, kui õppuril ja või vanemal sh üksikvanemal on maksevõlgnevus Viimsi Vallavalitsuse ees.

Õppetasu soodustuse saamiseks eraldi taotlust ei ole vaja esitada.

Õigusakt: https://www.riigiteataja.ee/akt/421112023013

Viimsi huvikoolidesse õppima asumise, huvikoolist lahkumise või üksikvanema taotluse saab esitada Viimsi valla haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO : https://piksel.ee/arno/viimsi/lapsevanemale/?

Viimsi Vallavalitsus esitab hallatavate huvikoolide arveid jooksva kuu 5. kuupäeva seisuga. 

Õppuri vanem või täiskasvanud õppur esitab avalduse huvikoolist lahkumiseks hiljemalt 30 päeva enne lahkumist.